សូម​ស្វាគមន៏

សមាគមសសខ​ជាអ្នក​រៀបចំ​កម្មវិធី​ក្បួនដង្ហែ​ និង ពិធី​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​នៅ​ទី​ក្រុង​ឡងប៊ិច ។​​ សសខ ចាប់ផ្ដើម​រៀបចំ​ពិធី​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ជា​ដំបូង​នៅ​ឆ្នាំ ២០០០ ។  កម្មវិធី​ក្បួនដង្ហែ​ចាប់ផ្ដើម​នៅឆ្នាំ ២០០៥ ដោយ​សមាគម Cambodian New Year Parade Association​ ។​ សសខ ក៏បានរួមបញ្ចូល​ជាមួយសមាគមនេះ​នៅឆ្នាំ ២០០៧ ហើយក៏បានបន្តរ​រៀបចំ​ក្បួនដង្ហែរឆ្នាំលើកទីបី នៅឆ្នាំ​២០០៧ ។

កម្មវិធី​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ ២០១០

ក្បួនដង្ហែរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលើកទី៦
ពេលវេលា: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៤ ឆ្នាំ២០១០ ម៉ោង ៩:៣០ ព្រឹក- ៤:០០ ល្ងាច
ទិកន្លែង: ចាប់ពីផ្លូវ Anaheim St. និង Junipero Ave. ទៅដល់ Warren Ave.

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ២០១០
ពេលវេលា: ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ឆ្នាំ២០១០ ម៉ោង ១០:០០ ព្រឹក- ៥:០០ ល្ងាច
ទិកន្លែង: El Dorado Park, 7550 E. Spring Street, Long Beach, CA