ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សភាសង្គម​ខ្មែរ

សភា​សង្គម​​ខ្មែរ

សមាជិកក្រុមប្រតិបត្ដិប្រឹក្សាភិបាល ​២០០៨-២០១០

លោក ទុំ ហ្វីលីប៉ូ : ប្រធាន
លោក ចាប ស្វីធី : អនុប្រធាន ទី១
លោក មេង វិបុល : អនុប្រធាន ទី២
អ្នកស្រី សាន ស៊ីធា : ហេរញ្ញិក
លោក​ តាំង ថូនី : ហេរញ្ញិករង
កញ្ញា ហេង លីណា : លេខាធិការ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត  តាន សុង : លេខាធិការរង

 

សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

 1. Rosana Chanou
 2. Monique Chhoeun
 3. Borann Duong
 4. Borann Heam
 5. Krithny Horn
 6. Sakphan Keam
 7. Kundy Kol
 8. Peter Long
 9. Huot Lor
 10. Huoy Susan Lor
 11. Monorom Neth
 12. Kim Suor Ngann
 13. Richer San
 14. Tony Sin
 15. Jim Suos
 16. Edward Tan
 17. Bunsorng Tay
 18. Chai Yong

 

សមាជិកផ្តល់នូវការណែនាំ

 1. Benson Pheng
  Member at Large
 2. Him Chhim
  Cambodian Association of America
 3. Danny Vong
  Cambodian Jewelry Association of Southern California
 4. Riem Men
  Families in Good Health
 5. Tommy Nou
  Member at Large
 6. Charles Song
  Cambodian Jewelry Association of Southern California
 7. Pasin Chanou
  Cambodian Town Inc.

 

សមាជិកសមាគម

 1. Arts of Apsara
 2. Cambodia Senior Nutrition
 3. Cambodia Town
 4. Cambodian Association of America
 5. Cambodian Culture & Art Preservation Association
 6. Cambodian Health Professional Association of America
 7. Cambodian Jewelry Association of Southern California
 8. Cambodian Motion Picture Copyright Association
 9. Cambodian Student Society
 10. Cambodian TV International
 11. Cambodian-American Chamber of Commerce
 12. Families in Good Health
 13. Friendly Club
 14. Girl Guide of Cambodia
 15. Khemara Times Newspaper
 16. Khmer Kampuchea Krom
 17. Khmer Parent Association
 18. LA Sheriff Advisory Committee of Cambodia Americans
 19. Long Beach-Phnom Penh Sister Cities